REGULAMIN EXCITING ESCAPE ROOM

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji poświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje go oraz zobowiązana jest do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

 

2. Podczas gry w Exciting Escape Room, wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wszelkich zaleceń i poleceń pracowników

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I INNE OGRANICZENIA

1. W grze nie mogą brać udziału osoby agresywne, cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne, nadmiernie pobudzone, nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych.

Organizator ma prawo odmowy udziału w grze osobom niespełniającym tych warunków.

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Grze mimo wyżej opisanego zakazu.

 

3. Uczestnicy przystępując do gry ponoszą wyłączną odpowiedzialność cywilną za wszelkie następstwa

gry - zarówno w zakresie szkód w mieniu jak i na osobie. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun grupy.

 

4. W razie zniszczeń dokonanych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy, zgodnie z wyceną indywidualną Exciting Escape Room.

 

5. Exciting Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy Uczestników.

 

6. Exciting Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

 

7. Exciting Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszać

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

 

8. Exciting Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.

 

9. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom

korzystającym z lokalu.

 

10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

 

11. W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.

 

12. W pokojach znajdują się elementy oznaczone żółto czarną taśmą  przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

 

13. Wszelkie urządzenia znajdujące się w pokoju gry należy wykorzystywać w sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom gry.

 

14. W każdym czasie jest możliwe wydostanie się z pokoju gry.

 

15. Wszystkie pokoje w Exciting Escape Room ze względów bezpieczeństwa są monitorowane (obraz ani dźwięk nie jest nagrywany ).

 

16. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego uczestnikom/klientom, pracownik Exciting Escape Room ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie gry.

 

17. W lokalu, w którym przeprowadzana jest gra, obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.

 

18. Obowiązkiem Uczestnika jest odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych rzeczy osobistych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu powstałe w wyniku naruszenia ww. postanowienia.

 

19. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów do lokalu.

 

20. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo wyprosić Uczestników gry z lokalu. W takim wypadku Uczestnikom nie przysługuje zwrot zapłaty.

 

REZERWACJE

1. Rezerwacji dokonać można korzystając z:

  • formularza na stronie http://www.exciting-escaperoom.pl,

  • telefonicznie pod numerem  +48 660-306-600

  • osobiście w siedzibie Exciting Escape Room przy ulicy Wł. Broniewskiego 71, Warszawie.

 

2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

  • nazwa wybranego pokoju,

  • liczba uczestników i ich wiek,

  • data i godzina rezerwacji,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • adres e-mail,

  • informację o specjalnych potrzebach (np. potrzeba pomocy animatora, faktura),

 

3. Rezerwację można odwołać telefonicznie bądź osobiście. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed terminem gry, płatność za grę lub voucher przepada.

 

4. Niepotwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

 

5. W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji

w celu potwierdzenia obecności.

 

6. Dane osobowe podane podczas rezerwacji będą wykorzystywane tylko do celów rezerwacji.

Nie będą zapisywane i przekazywane innym.

PŁATNOŚĆ

 

1. Płatność za usługę może być dokonana gotówką, lub voucherem podarunkowym.

 

2. Vouchery/kupony rabatowe uprawniają do wskazanej na nich zniżki. Na jedną grupę przypada jeden kupon, zniżki nie sumują się.

 

VOUCHERY

1. Sprzedaż Voucherów prowadzona jest pod adresem strony internetowej www.exciting-escaperoom.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy Wł. Broniewskiego 71, 01-865 Warszawa. 
Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta 
osobiście w lokalu lub przelewem tradycyjnym na

rachunek Sprzedawcy:

 

34 2530 0008 2016 1051 1029 0001

BANK: NEST BANK S.A.

2. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Sprzedawca ustala z Klientem indywidualny sposób dostarczenia Vouchera. 
Voucher w formie elektronicznej zostanie dostarczony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu płatności, poprzez jego wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Dostawa Vouchera w formie elektronicznej jest nieodpłatna. 
Jeżeli Klient zamówił dodatkową usługę druku i dostawy Vouchera pod wskazany adres, wydrukowany Voucher zostanie dostarczony Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym na adres pocztowy podany w formularzu zamówienia, w ciągu 14 dni od dokonania płatności. Koszt takiej dostawy pokrywa Klient.

3. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest uprzednia rezerwacja pokoju dokonana osobiście lub pod numerem telefonu: 660306600 lub poprzez stronę internetową www.exciting-escsperoom.pl
Rezerwacja pokoju oznacza ustalenie terminu i czasu, w którym Posiadacz może dokonać realizacji Vouchera.

 

4. Posiadacz, realizując Voucher, obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz numer vouchera.

 

5. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w 

gotówce z Vouchera.

 

7. Klient uprawniony jest do zmiany terminu realizacji Vouchera najpóźniej na cztery dni robocze przed ustalonym terminem. W wypadku nie odwołania terminu realizacji Vouchera lub jego zmiany z naruszeniem powyższego zapisu, Klient traci możliwość  realizacji Vouchera.

 

8. Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dostarczenia Vouchera, chyba że Klient przed upływem terminu dokonał rezerwacji pokoju. 
Aby odstąpić od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysłanego pocztą lub przez e-mail. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostawy Vouchera (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

GRA

1. Gra w Exciting Escape Room odbywa się w jednym z pokoi przy ulicy Wł. Broniewskiego 71, Warszawie.

 

2. W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy w zależności od pokoju.

 

3. Gra w pokoju trwa 90 minut.

 

4. Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Exciting Escape Room 10 minut przed czasem dokonanej rezerwacji na wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

 

5. Osoby poniżej 18 roku życia, w czasie gry muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

 

6. Spóźnienia do 20 minut mogą zostać odliczone od planowanego czasu gry. Pracownicy Exciting Escape Room mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 20 minut.

 

7. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, ani żadnych innych sprzętów elektronicznych

(w szczególności: smartfonów, aparatów fotograficznych, tabletów, itp). Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia wszelkich sprzętów w szafkach lub u pracowników Exciting Escape Room.

Jeśli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają ww. sprzętów elektronicznych mają prawo wedle własnego uznania: poprosić o oddanie sprzętu na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy - przy czym w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługę.

 

8. Pokoje są monitorowane, oraz zainstalowane są w nich podsłuchy w celu sprawnego prowadzenia gry. ( obraz z kamer oraz dźwięk nie są nagrywane.

 

9. Nad przebiegiem gry czuwa Moderator Gry (zwany także GameMasterem). W trakcie gry Uczestnicy są obowiązani stosować się do jego wskazówek dotyczących zagadnień nie uregulowanych zapisami Regulaminu.

 

10. Podczas rozwiązywania zagadek nie jest dozwolone używanie własnych narzędzi. Organizator dopuszcza dostarczenie w czasie seansu do pokojów zagadek elementów, które uległy uszkodzeniu przez uczestników gry oraz w wyniku losowych zdarzeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.